موسسه خیریه جواد الائمه

#سرپناه_ایتام

هدایت به صحفه اصلی

دریافت کمک های مالی برای احداث سرپناه ایتام

شما خیرین عزیز می توانید با پرداخت وجوه خیرخواهانه خود در این امر خدا پسندانه سهیم باشید #سرپناه
#کار_خیر


powered by javadalaeme.com هدایت به صحفه اصلی